Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Abramów

Skarbnik Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Grażyna Kozieł Stanowisko: skarbnik gminy
Telefon: (0-81) 85 25 016 w. 36
Email:
Godziny przyjęć: codziennie w godz. 7.30 - 15.30
Obowiązki: 1.Realizacja budżetu gminy, 2.Przekazywanie pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego, 3.Przygotowanie projektu budżetu, 4.Dokonywanie analizy budżetu i na bieżąco informowanie wójta o jego realizacji, 5.Dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowanie i organizacja obiegu dokumentów finansowych, 6.Zapewnienie ochrony mienia komunalnego – ubezpieczenie, 7.Realizacja ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłacie skarbowej.
171 0
Anna Stasiak Stanowisko: skarbnik gminy
Telefon: (0-81) 85 25 016 w. 32
Email:
Godziny przyjęć: 7.30-15.30
Obowiązki: 1.Prowadzenie rachunkowości jednostki. 2.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 3.Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. 4.Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 5.Opracowywanie tabelaryczne i opisowe projektu budżetu. 6.Powiadamianie jednostek podległych o ujętych kwotach dla każdej jednostki w projekcie budżetu. 7.Opracowanie uchwały budżetowej z załącznikami i częścią opisową. 8.Powiadomienie kierowników jednostek podległych o ostatecznych kwotach przyznanych każdej jednostce. 9.Systematyczna analiza budżetu gminy, dokonywanie zmian, sporządzanie uchwał budżetowych dotyczących zmian budżetu, powiadamianie kierowników podległych jednostek o dokonanych zmianach. 10.Wprowadzenie zarządzeniem Wójta układu wykonawczego i dokonywanie zmian. 11.Ewidencja księgowa zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na kontach pozabilansowych 991/0 i 992/0. 12.Ewidencja księgowa planu wydatków i wykonania planu wydatków jednostki budżetowej Urzędu Gminy na koncie pozabilansowym 980/J. 13.Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych. 14.Sporządzanie sprawozdań zbiorczych budżetowych dla jst w okresach kwartalnych, na podstawie sprawozdań jednostkowych. 15.Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych. 16.Sporządzanie bilansu skonsolidowanego. 17.Szczegółowa analiza ewidencji analitycznej do konta 221,224, 224 itp. w okresach kwartalnych , celem prawidłowego ich ujęcia w sprawozdawczości budżetowej (należności, nadpłaty, zaległości itp.) 18.Ewidencja analityczna i księgowa prawnego zaangażowania wydatków budżetowych i jego ujęcie w sprawozdawczości budżetowej. 19.Ewidencja księgowa, comiesięczna, sprawozdań budżetowych podległych jednostek. 20.Ewidencja analityczna środków trwałych, amortyzacja, sporządzanie sprawozdań rocznych. 21.Ewidencja analityczna do kont 020, 071, 226. 22.Ewidencja księgowa do konta pozabilansowego 991/0- rozliczanie inkasentów. 23.Inwentaryzacja raz w roku w drodze weryfikacji i potwierdzenia sald wszystkich kont syntetycznych, które nie podlegają spisowi z natury. 24.Zamknięcie ksiąg pomocniczych na koniec każdego roku. 25.Opracowanie i aktualizacja polityki rachunkowości, procedur kontroli finansowej, instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej. V 26.Kierowanie pracą Referatu finansowo-księgowego. 27.Realizacja zadań obronnych, ochrony ludności i wynikających z sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych.
172 0
Anna Stasiak Stanowisko: skarbnik gminy
Telefon: (0-81) 85 25 016 w. 32
Email:
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piatku w godz. 7.30-15.30
Obowiązki: 1.Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3.Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4.Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5.Opracowywanie tabelaryczne i opisowe projektu budżetu.
6.Powiadamianie jednostek podległych o ujętych kwotach dla każdej jednostki w projekcie budżetu.
7.Opracowanie uchwały budżetowej z załącznikami i częścią opisową.
8.Powiadomienie kierowników jednostek podległych o ostatecznych kwotach przyznanych każdej jednostce.
9.Systematyczna analiza budżetu gminy, dokonywanie zmian, sporządzanie uchwał budżetowych dotyczących zmian budżetu, powiadamianie kierowników podległych jednostek o dokonanych zmianach.
10.Wprowadzenie zarządzeniem Wójta układu wykonawczego i dokonywanie zmian.
11.Ewidencja księgowa zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na kontach pozabilansowych 991/0 i 992/0.
12.Ewidencja księgowa planu wydatków i wykonania planu wydatków jednostki budżetowej Urzędu Gminy na koncie pozabilansowym 980/J.
13.Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
14.Sporządzanie sprawozdań zbiorczych budżetowych dla jst w okresach kwartalnych, na podstawie sprawozdań jednostkowych.
15.Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.
16.Sporządzanie bilansu skonsolidowanego.    
17.Szczegółowa analiza ewidencji analitycznej do konta 221,224, 224 itp. w okresach kwartalnych , celem prawidłowego ich ujęcia w sprawozdawczości budżetowej (należności, nadpłaty, zaległości itp.)
18.Ewidencja analityczna i księgowa prawnego zaangażowania wydatków budżetowych i jego ujęcie w sprawozdawczości budżetowej.
19.Ewidencja księgowa, comiesięczna, sprawozdań budżetowych podległych jednostek.
20.Ewidencja analityczna środków trwałych, amortyzacja, sporządzanie sprawozdań rocznych.
21.Ewidencja analityczna do kont 020, 071, 226.
22.Ewidencja księgowa do konta pozabilansowego 991/0- rozliczanie inkasentów.
23.Inwentaryzacja raz w roku w drodze weryfikacji i potwierdzenia sald wszystkich kont syntetycznych, które nie podlegają spisowi z natury.
24.Zamknięcie ksiąg pomocniczych na koniec każdego roku.
25.Opracowanie i aktualizacja polityki rachunkowości, procedur kontroli finansowej, instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej. V
26.Kierowanie pracą Referatu finansowo-księgowego.
27.Realizacja zadań obronnych, ochrony ludności i wynikających z sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych.
173 0