Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Abramów

Wójt Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
mgr inż. Artur Chomiuk Stanowisko: wójt gminy
Telefon: (0-81) 85 25 035
Email:
Godziny przyjęć: codziennie w godz. 7.30 - 15.30
Obowiązki: 1. Wykonywanie uchwał Rady Gminy i zadan gminy określonych przepisami prawa. 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy. 3. Określanie sposobu wykonywania uchwał. 4. Gospodarowanie mieniem komunalnym. 5. Wykonywanie budżetu gminy. 6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 7. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz. 8. Realizowanie zadań poprzez wydawanie zarządzeń. 9. Coroczne uczestnictwo w zebraniu wiejskim w każdym sołectwie. 10.Uczestnictwo w sesjach Rady Gminy.
171 0
mgr inż. Artur Chomiuk Stanowisko: wójt gminy
Telefon: (0-81) 85 25 035
Email:
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Obowiązki: 1.Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy. 2.Reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz. 3.Prowadzenie gospodarki finansowej gminy, gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami. 4.Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego i mienia publicznego. 5.Wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań z wykonywania tych uchwał. 6.Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 7.Ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 8.Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień. 9.Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 10.Upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 11.Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności. 12.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 13.Załatwianie wniosków posłów i senatorów RP. 14.Ustalanie regulaminu pracy Urzędu. 15.Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu. 16.Załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu i jego pracowników. 17.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy 18.Reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed organem administracji rządowej. 19.Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone wobec innych podmiotów. 20.Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej i kierowanie obroną cywilną na terenie gminy. 21.Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed powodzią i usuwanie jej skutków. 22.Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: -referatem księgowo-podatkowym, -stanowiskami ds. inwestycji, planowania przestrzennego,zamówień publicznych, promocji i rozwoju gminy, współpracy z UE, pozyskiwania środków pomocowych. 23.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa.
172 0
Marek Kowalski Stanowisko: wójt gminy
Telefon: ( 0-81) 8525016 w. 34
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Obowiązki: 1.Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy.
2.Reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz.
3.Prowadzenie gospodarki finansowej gminy, gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami.
4.Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego i mienia publicznego.
5.Wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań z wykonywania tych uchwał.
6.Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7.Ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
8.Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających
z tych porozumień.
9.Wydawanie decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
10.Upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
11.Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności.
12.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
13.Załatwianie wniosków posłów i senatorów RP.
14.Ustalanie regulaminu pracy Urzędu.
15.Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
16.Załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu i jego pracowników.
17.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy
18.Reprezentowanie gminy i jej organów
w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed organem administracji rządowej.
19.Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone wobec innych podmiotów.
20.Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej
i kierowanie obroną cywilną na terenie gminy.
21.Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed powodzią i usuwanie jej skutków.
22.Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
     -referatem księgowo-podatkowym,
     -stanowiskami ds. inwestycji, planowania    
przestrzennego,zamówień publicznych, promocji
i rozwoju gminy, współpracy z UE, pozyskiwania
środków pomocowych.
23.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa.
173 0
mgr inż. Artur Chomiuk Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon: (0-81) 85 25 035
Email:
Obowiązki:

1.Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy.
2.Reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz.
3.Prowadzenie gospodarki finansowej gminy, gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami.
4.Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego i mienia publicznego.
5.Wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań z wykonywania tych uchwał.
6.Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7.Ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
8.Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających
z tych porozumień.
9.Wydawanie decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
10.Upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
11.Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności.
12.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
13.Załatwianie wniosków posłów i senatorów RP.
14.Ustalanie regulaminu pracy Urzędu.
15.Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
16.Załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu i jego pracowników.
17.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy
18.Reprezentowanie gminy i jej organów
w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed organem administracji rządowej.
19.Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone wobec innych podmiotów.
20.Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej
i kierowanie obroną cywilną na terenie gminy.
21.Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed powodzią i usuwanie jej skutków.
22.Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
     -referatem księgowo-podatkowym,
     -stanowiskami ds. inwestycji, planowania    
przestrzennego,zamówień publicznych, promocji
i rozwoju gminy, współpracy z UE, pozyskiwania
środków pomocowych.
23.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa.

536 1
Marek Kowalski Stanowisko: Wójt Gminy Abramów
Telefon: ( 0-81) 8525016 w. 34
Godziny przyjęć:

godz. 7.30 - godz. 15.30

pokój nr 11, I piętro


901 2