Wójt Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
mgr inż. Artur Chomiuk Stanowisko: wójt gminy
Telefon: (0-81) 85 25 035
Email:
Godziny przyjęć: codziennie w godz. 7.30 - 15.30
Obowiązki: 1. Wykonywanie uchwał Rady Gminy i zadan gminy określonych przepisami prawa. 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy. 3. Określanie sposobu wykonywania uchwał. 4. Gospodarowanie mieniem komunalnym. 5. Wykonywanie budżetu gminy. 6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 7. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz. 8. Realizowanie zadań poprzez wydawanie zarządzeń. 9. Coroczne uczestnictwo w zebraniu wiejskim w każdym sołectwie. 10.Uczestnictwo w sesjach Rady Gminy.
kadencja 2 [2002-2006] 0
mgr inż. Artur Chomiuk Stanowisko: wójt gminy
Telefon: (0-81) 85 25 035
Email:
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Obowiązki: 1.Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy. 2.Reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz. 3.Prowadzenie gospodarki finansowej gminy, gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami. 4.Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego i mienia publicznego. 5.Wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań z wykonywania tych uchwał. 6.Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 7.Ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 8.Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień. 9.Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 10.Upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 11.Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności. 12.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 13.Załatwianie wniosków posłów i senatorów RP. 14.Ustalanie regulaminu pracy Urzędu. 15.Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu. 16.Załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu i jego pracowników. 17.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy 18.Reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed organem administracji rządowej. 19.Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone wobec innych podmiotów. 20.Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej i kierowanie obroną cywilną na terenie gminy. 21.Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed powodzią i usuwanie jej skutków. 22.Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: -referatem księgowo-podatkowym, -stanowiskami ds. inwestycji, planowania przestrzennego,zamówień publicznych, promocji i rozwoju gminy, współpracy z UE, pozyskiwania środków pomocowych. 23.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa.
kadencja 3 [2006-2010] 0
Marek Kowalski Stanowisko: wójt gminy
Telefon: ( 0-81) 8525016 w. 34
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Obowiązki: 1.Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy.
2.Reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz.
3.Prowadzenie gospodarki finansowej gminy, gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami.
4.Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego i mienia publicznego.
5.Wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań z wykonywania tych uchwał.
6.Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7.Ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
8.Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających
z tych porozumień.
9.Wydawanie decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
10.Upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
11.Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności.
12.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
13.Załatwianie wniosków posłów i senatorów RP.
14.Ustalanie regulaminu pracy Urzędu.
15.Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
16.Załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu i jego pracowników.
17.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy
18.Reprezentowanie gminy i jej organów
w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed organem administracji rządowej.
19.Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone wobec innych podmiotów.
20.Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej
i kierowanie obroną cywilną na terenie gminy.
21.Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed powodzią i usuwanie jej skutków.
22.Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
     -referatem księgowo-podatkowym,
     -stanowiskami ds. inwestycji, planowania    
przestrzennego,zamówień publicznych, promocji
i rozwoju gminy, współpracy z UE, pozyskiwania
środków pomocowych.
23.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa.
kadencja 4 [2010-2014] 0
mgr inż. Artur Chomiuk Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon: (0-81) 85 25 035
Email:
Obowiązki:

1.Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy.
2.Reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz.
3.Prowadzenie gospodarki finansowej gminy, gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami.
4.Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego i mienia publicznego.
5.Wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań z wykonywania tych uchwał.
6.Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7.Ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
8.Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających
z tych porozumień.
9.Wydawanie decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
10.Upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
11.Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności.
12.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
13.Załatwianie wniosków posłów i senatorów RP.
14.Ustalanie regulaminu pracy Urzędu.
15.Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
16.Załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu i jego pracowników.
17.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy
18.Reprezentowanie gminy i jej organów
w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed organem administracji rządowej.
19.Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone wobec innych podmiotów.
20.Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej
i kierowanie obroną cywilną na terenie gminy.
21.Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed powodzią i usuwanie jej skutków.
22.Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
     -referatem księgowo-podatkowym,
     -stanowiskami ds. inwestycji, planowania    
przestrzennego,zamówień publicznych, promocji
i rozwoju gminy, współpracy z UE, pozyskiwania
środków pomocowych.
23.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa.

kadencja 7 [2014-2018] 1
Marek Kowalski Stanowisko: Wójt Gminy Abramów
Telefon: ( 0-81) 8525016 w. 34
Godziny przyjęć:

godz. 7.30 - godz. 15.30

pokój nr 11, I piętro


Obowiązki:

1. Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1)      kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

2)      organizowanie i kierowanie pracami Urzędu,

3)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

4)      kierowanie polityką kadrową i płacową Urzędu oraz nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających ze stosunku pracy,

5)      wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

6)      upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

7)      upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Urzędu do wykonywania w swoim imieniu innych czynności wynikających z przepisów prawa lub aktów wewnętrznych,

8)      przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy,

9)      przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,

10)  przygotowywanie projektu budżetu Gminy oraz nadzorowanie realizacji budżetu Gminy,

11)  przygotowywanie projektów i określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,

12)  wydawanie przepisów porządkowych w przypadku nie cierpiącym zwłoki,

13)  przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy oraz aktów ustanawiających przepisy porządkowe,

14)  gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Gminy,

15)  składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy,

16)  wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji, itp.),

17)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw przekazanych ustawami do kompetencji innych organów,

18)  zatwierdzanie zakresów czynności Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz samodzielnych stanowisk będących pod bezpośrednim nadzorem Wójta,

19)  rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu,

20)  składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z prac Wójta w okresie międzysesyjnym;

21)  przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków,

22)  zarządzanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

23)  powoływanie pełnomocnika ochrony i organizowanie pionu ochrony,

24)  organizacja i kierowanie procesem przygotowań obronnych państwa,

25)  organizowanie i odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych,

26)  wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta innymi szczególnymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy,

27)  zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,

28)  zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, koordynowanie działalności pracowników Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

29)  zatwierdzanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych,

30)  wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,

31)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

32)  dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych: zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

33)  zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

34)  emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

35)  dokonywanie wydatków budżetowych oraz dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,

36)  ogłaszanie i rozstrzyganie przetargów,

37)  wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,

38)  wójt utrzymuje więź ze społeczeństwem w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa – zasięga opinii mieszkańców, organizacji i środowisk lokalnych oraz informuje o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy.

2. Nadzór nad komórkami organizacyjnymi sprawuje Wójt, przy pomocy Zastępcy Wójta oraz Sekretarza i Skarbnika.

kadencja 8 (2018-2023) 2