Zastępca Wójta

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Michał Rola Stanowisko: Z-ca Wójta
Telefon: 0-81 8525001
Email:
kadencja 7 [2014-2018] 1
Agata Zielińska Stanowisko: Zastępca Wójta Gminy
Telefon: 81 8525001
Email:
Godziny przyjęć:

godz. 7.30 - godz. 15.30

pokój nr 9, I piętro


Obowiązki:
 1. Wykonywanie zadań i kompetencji w czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji.
 2. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska.
 4. Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących:

a) ustroju gminy – Statut Gminy,

b) funkcjonowanie Urzędu – Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy,  Regulamin   Pracy Urzędu Gminy oraz okresowa ich aktualizacja.

 1. Nadzór i przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i na posiedzenia komisji.
 2. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń  oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy.
 3. Przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych.
 4. Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 5. Nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego, terminowego załatwiania spraw interesantów przez Urząd Gminy, składanych skarg i wniosków oraz  analiza przyczyn ich powstawania i  podejmowanie działań eliminujących.
 6. Prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek  organizacyjnych.
 7. Przygotowywanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu Gminy.
 8. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
 9. Dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu.
 10. Nadzór nad bieżącymi wydatkami na materiały biurowe i wyposażenie Urzędu Gminy.
 11. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
 12. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji.
 13. Prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych.
 14. Kontrola w zakresie organizacji gminnych jednostek organizacyjnych.
 15. Udział w procesie przygotowań obronnych państwa i w organizacji systemu zarzadzania kryzysowego.
 16. Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej.
kadencja 8 (2018-2023) 2